MINPREST SERV S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MINPREST SERV S.A. cu baza materială și umană de care dispune poate să desfășoare urmatoarele activități de prevenire și protecție:

  • Elaborarea evaluării riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.

  • Elaborează planul de prevenire și protecție.

  • Elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 

  • Elaborează necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucratori a informațiilor primite;

  • Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unitătii;

  • Elaborează planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent, și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

  • Participă la stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;

  • Participă la realizarea evidenței meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

  • Elaborează rapoarte și/sau liste prevăzute de legislația în domeniul S.S.M.

  • Participă la identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din unitate și stabilește necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție.

  • Verifică modul în care se manipulează și se depozitează echipamentele individuale de protecție și dacă se înlocuiesc la termenele stabilite.

  • Participă la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din NM L319/2006.

  • Urmarește și raportează realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor.

  • Colaborează cu lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor și cu medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii măsurilor de prevenire și protectie.

  • Participă la toate instruirile și testările pentru salariații din cadrul unității/societății.

  • Efectuează instructajul pentru tot personalul din cadrul unității/societății.